โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้บำเพ็ญประโยชน์ ร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่สวนสัตว์อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 3-5 มกราคม 2560 รวม 2 รุ่น ด้วยความร่วมมือระหว่างกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ สวนสัตว์อุบลราชธานี องค์การสวนสัตว์ จัดการอบรมเพื่อแก้ปัญหาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนผู้เรียน ใน 3 หน่วยการเรียนรู้ คือ 1.หน่วยการเรียนรู้ร่วมกัน 2.หน่วยสิ่งแวดล้อม 3.หน่วยบำเพ็ญประโยชน์ โดยมีท่าน ว่าที่ร้อยตรี ดร.กมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดกิจกรรมการเข้าค่ายดังกล่าว

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th