ค่ายพัฒนาผู้บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จัดกิจกรรมร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่สวนสัตว์อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 3-5 มกราคม 2560 รวม 2 รุ่น

ด้วยความร่วมมือระหว่างกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ สวนสัตว์อุบลราชธานี องค์การสวนสัตว์...จัดการอบรมเพื่อแก้ปัญหาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนผู้เรียน ใน 3 หน่วยการเรียนรู้ คือ 1.หน่วยการเรียนรู้ร่วมกัน 2.หน่วยสิ่งแวดล้อม 3.หน่วยบำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งกิจกรรมนี้...สำเร็จลุล่วงลงด้วยดี โดยว่าที่ ร.ต.ดร.กมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดกิจกรรมการเข้าค่ายดังกล่าว.. ขอขอบคุณข้อมูลโดยครูพิณทิพย์ แสงสาคร ขอบคุณภาพข่าว โดย...ครูสุวรรณี ประสาทศรี / คุณธาราทิพย์ ไพยะกาญจน์

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th