เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรของโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ขึ้นรับรางวัลเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จัดโดย สพม.29 และ สหวิทยาเขต 1,2,5

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th