เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรม "พิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา THAI TEST 2016" ให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น ป.6 , ม.1 - ม.6 ในการสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษาไทย

โดยท่านผู้อำนวยการ , ท่านรองผู้อำนวยการ และหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย เป็นผู้มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th