พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนและพิธีบายศรีสู่ขวัญนักเรียนชั้น ม.6 โดยว่าที่ ร.ต.ดร.กมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบโอวาทสุดท้ายให้แก่ศิษย์เบ็ญจะมะมหาราช รุ่นที่ 102 ณ

หอประชุมเบญจานุสรณ์ พร้อมทั้งครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.6 อวยพรและผูกข้อมือเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักเรียนในที่ปรึกษาของตน .... กิจกรรมนี้จัดขุ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ก.พ. 2560 เวลา 09.30-11.30 น. โดยก่อนหน้านี้มีกิจกรรมล้อมรักสายใยผูกพันน้องพี่ ซึ่งจัดที่หน้าเสาธง นักเรียนชั้น ม.1 - ม.5 บูมและร้องเพลงมาร์ชชูเกียรติเบ็ญฯ พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับพี่ๆ ม.6 ก่อนจะก้าวออกสู่รั้วมหาวิทยาลัยต่อไป

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th