คณะครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ตามแนวคิด "STAR STEMS" สำหรับภาคเรียนที่ 1/2560 โดย นายศักดิ์สิทธิ์ ทวยทน

รองผู้อำนวยการและรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมสุนีย์ ตริยางกูรศรี ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น. และมอบเกียรติบัตรให่แก่ครูวิทยากรผู้อบรม หลังจากนั้นแบ่งกลุ่มย่อยตามระดับชั้น ณ ห้องประชุมต่างๆ ในโรงเรียน

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th