โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมสุนีย์ ตริยางกูรศรี และ หอประชุมเบญจานุสรณ์ วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 

<<ภาพกิจกรรม>> 

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th