ว่าที่ ร.ต.ดร.กมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช และคณะตัวแทนครู นักเรียน มอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 3 เครื่อง

พร้อมโต๊ะและเงินช่วยเหลือโรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า อ ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี กรณีประสบอัคคีภัย เมื่อวันนี้ 4 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น.

<<ภาพกิจกรรม>> 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th