กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน เนื่องในงานวัน "สานสายใย สานใจครูและผู้ปกครอง" ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 08.00-15.30 น. ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์

โดยว่าที่ ร.ต.ดร.กมล สาดศรี ผู้อำนวยการ ประธานในพิธีกล่าวต้อนรับและชี้แจงนโยบาย พร้อมทั้ง นายกสมาคมผู้ปกครองและครูเบ็ญจะมะมหาราช มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งนี้ทีมงานฝ่ายบริหารวิชาการ , ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน , หัวหน้าระดับสายชั้น ได้ชี้แจงนโยบายและปรึกษาปัญหาด้านต่างๆ ของนักเรียนร่วมกับผู้ปกครอง

<<ภาพกิจกรรม>>

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th