กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2560  ในวันจันทร์ที่ 31 ก.ค. 2560 โดยท่านผู้อำนวยการ ว่าที่ ร.ต. ดร.กมล สาดศรี เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์ เวลา 09.00 น. และเยี่ยมชมการแข่งขันทักษะทางด้านภาษาไทย

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th