ประชุมผู้ปกครอง ม.3 เนื่องในงานวันสานสายใย สานใจครูและผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์ ...ขอขอบคุณผู้ปกครองเป็นอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือด้วยดีในการเข้าร่วมประชุมในภาคเรียนนี้

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th