ประชุมผู้ปกครอง ม.6 เนื่องในงานวันสานสายใย สานใจครูและผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. น. ณ หอประชุมสุนีย์ ตริยางกูรศรี ...

ขอขอบคุณผู้ปกครองเป็นอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเข้าร่วมประชุมในภาคเรียนนี้

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th