ประชุมผู้ปกครอง ม.2 เนื่องในงานวันสานสายใย สานใจครูและผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2561 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์ ...ขอขอบคุณผู้ปกครองเป็นอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเข้าร่วมประชุมในภาคเรียนนี้

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th