งานเครือข่ายผู้ปกครองระดับสายชั้น ม.5 ร่วมกับงานแนะแนวโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จัดกิจกรรมโครงการ "ค้นตน ค้นคน ค้นงานไหน...ที่ใช่เรา" เมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ท่านพลตรีพูลศักดิ์ สมบูรณ์

รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและเป็นผู้ร่วมเสวนาอาชีพกับคณะวิยากรชื่อดังหลายท่าน อาทิ...คุณสำเร็จ หงส์พันธ์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ) นายแพทย์ไพวัณ วัฒนราษฎร์ (นายแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานศัลยกรรมโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์) คุณธานิน ภัทรธนเศรษฐ์ (กรรมการผู้จัดการโรงแรมยูโฮเทล ผู้แทนประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี) ดำเนินรายการโดย : ดร.วิโรจน์ เซมรัมย์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูเบ็ญจะมะมหาราช

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th