ปฐมนิเทศนักเรียน ม.4 วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ได้รับเกียรติจากนายแพทย์เพียรศักดิ์ แซ่หว่อง นายแพทย์กุมารเวชประจำโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ในการบรรยายสร้างแรงบรรดาลใจให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.4

พร้อม ๆ กับบทเพลงอันไพเราะแสนประทับใจจากอาจารย์หมอ ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th