กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จัดกิจกรรมค่าย Commu่nicative Proficiency Day Camp 2018 สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ในระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์

โดยมีกิจกรรมหลากหลายมุ่งเน้นส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และมีเจตคติเชิงบวกในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th