นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก เพื่อแสดงตนเป็นพุทธมามกะและปฏิบัติกายใจให้ผ่องแผ้ว ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

นอกจากนี้นักเรียนยังได้ฝึกนั่งสมาธิ สวดมนต์ ฟังธรรมเทศนา และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถด้วยความพร้อมเพรียงกัน โดยแบ่งนักเรียนเป็น 4 กลุ่ม 4 วัด ได้แก่ วัดท่าวังหิน , วัดใหม่กุดคูณ , วัดไชยมงคล , วัดสุปัฎนารามวรวิหาร เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th