โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จัดกิจกรรม "การประชุมปฏิบัติการ PLC ขับเคลื่อนโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21"

เมื่อวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 13.45 น. ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยทีมครูวิทยาการพิเศษจากโครงการ ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วในระดับประเทศและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ซึ่งกิจกรรมนี้ครูผู้สอนระดับชั้น ม.1 - ม.6 ได้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกัน

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th