วันที่ 12-15 มิถุนายน 2561 กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ และสายชั้นระดับ ม.2 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช นำนักเรียน ม.2 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม "นักเรียนดีเป็นศรีแก่เบ็ญ" แบ่งเป็น 2 รุ่น  ณ ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณป่าดงใหญ่วังอ้อ ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 

โดยว่าที่ ร.ต. ดร.กมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน , นายศักดิ์สิทธิ์ ทวยทน และ นายสุชีพ ตุ้มสังข์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูได้ร่วมดูแลกิจกรรมในค่าย ตลอด 4 คืน 4 วัน เป็นอย่างดี เพื่อให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงลงด้วยดี ขอกราบนมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์สุขุมวรรโณภาส (ผู้อำนวยการศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณฯ) ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ที่ท่านให้ความกรุณาเป็นวิทยากรพิเศษฝึกธรรมมะให้น้องๆ นักเรียน ม.2 เป็นประจำเช่นเคยทุกๆปี

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th