วันที่ 16-17 มิถุนายน 2561 นักเรียนแกนนำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 คณะกรรมการสภานักเรียน นักเรียนในสังกัดงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน และนักเรียนชุดตรวจวินัย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จำนวน 130 คน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการค่าย"Smart Ben Leadership 2018 Camp" 

ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี รวม 2วัน 1 คืน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านต่างๆให้แก่นักเรียนแกนนำ โดยมีกิจกรรมสำคัญ ดังนี้...

  1. กิจกรรมลงนาม MOU เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน
  2. นักเรียนแกนนำได้ร่วมวางแผนและนำเสนอโครงการ เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆในโรงเรียน ผ่านความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษา
  3. นักเรียนแกนนำได้ร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างความคุ้นเคยระหว่างกลุ่มแกนนำ Smart Ben Leadership ซึ่งเป็นคณะทำงานผู้เสียสละด้วยกัน ทั้งนี้ ว่าที่ ร.ต.ดร.กมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ได้ไปให้กำลังใจและสร้างขวัญกำลังใจให้มีพลังในการปฏิบัติหน้าที่นักเรียน แกนนำอย่างเสียสละ เพื่อส่วนรวมโดยแท้จริง

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th