วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30~11.00 น. สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูเบ็ญจะมะมหาราช จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และเลือกตั้งนายกสมาคมฯ สมาชิกได้เสนอ ดร.วิโรจน์ เซนรัมย์ เข้าเลือกตั้ง 1 คน โดยไม่มีการเสนอชื่อเพิ่มเติม และ ได้รับตำแหน่งนายกสมาคมฯ อีกหนึ่งสมัย ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th