วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชนำเสนอผลงานการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ณ หอประชุมไพรพะยอม โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชํธานี

เป็นประธานในพิธีและให้เกียรติเข้ารับชม บูธกการนำเสนอผลงานของนักเรียน ... ในงานกรมอนามัยร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี รณรงค์วันไอโอดีนแห่งชาติ 2561 " สานพลังเมืองนักปราชญ์ เสริมพลังสร้างชาติด้วยไอโอดีน" ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th