สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์(สอวน.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

การจัดทำแผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณของศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สอวน. โดย ว่าที่ ร.ต.ดร.กมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะะมหาราช นำคณะครูประจำศูนย์ฯ รับโล่รางวัลเกียรติยศ ในฐานะที่มีผลการดำเนินงานศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สอวน.ดีเยี่ยม เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร ถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th