การประชุมผู้ปกครองทุกระดับชั้น เนื่องในงาน"วันสานสายใย สานใจครูและผู้ปกครอง" ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 5-6 มกราคม 2562 ณ หอประชุมสุนีย์ ตริยางกูรศรี และ หอประชุมเบญจานุสรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช (ภาพโดยน้องก้องงานโสตฯ)

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th