ประมวลภาพการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์ โดย : นายณัฐ ตระการไทย ม.5/1 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ได้รับการคัดเลือก เป็นตัวแทนของระดับกลุ่มจังหวัด

ในการเสนอเข้ารับรางวัลในครั้งนี้

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th