ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับชาติ 2 รายการ

  • นางสาวรัตฐิการ ทองโสภา ม.6/17 ได้รับรางวัลเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น จากคณะกรรมการการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 จากนายกรัฐมนตรี โดยกระทรวงศึกษาธิการ 
  • นายณัฐ ตระการไทย ม.5/1 ได้รับรางวัลเด็กประพฤติดี มีค่านิยม ในวันเด็กแห่งชาติ 12 มกราคม 2562 จากนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม ณ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th