กิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือ ม.1 , ม.2 , ยุวกาชาด ม.1 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 การเข้าฐานกิจกรรมต่างๆ และ กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ ม.3 , ยุวกาชาด ม.2 เป็นเวลา 2 วัน

เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2562  ที่โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th