วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 โดยว่าที่ร้อยตรี ดร.กมล สาดศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา , นักเรียนจิตอาสา , นักศึกษาวิชาทหาร , กรรมการนักเรียน , นักเรียนระดับชั้น ม.4 และนักเรียนวงโยธวาฑิต เข้าร่วมพิธีเวลา 08.00-09.20 น. ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์ อันประกอบด้วย ประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มเงิน-พานพุ่มทอง , เปิดกรวยดอกไม้และธูปเทียนแพ , ลงนามถวายพระพร กล่าวคำถวายราชสดุดี และทุกคนร่วมกันร้องเพลง "สรรเสริญพระบารมี" และเพลง "สดุดีพระแม่ไทย" ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความกตัญญูกตเวทิตาต่อบุพการี มารดาผู้มีพระคุณ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th