พิธีเปิดงานประเมินผลงานโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียน ดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์ และหอประชุมสุนีย์ ตริยางกูรศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th