วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 คณะศึกษาดูงาน..สภานักเรียนกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี พร้อมโรงเรียนเครือข่าย ได้แก่ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม จ.ระยอง และโรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร จ.ตราด

ร่วมสัมมนาและลงบันทึกความร่วมมือ MOU แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานในกลุ่ม Smart Ben Leadership กับสภานักเรียนและชุดตรวจวินัยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ที่ห้องประชุมชั้น 2 โรงอาหาร 2 อันจะนำไปสู่ความร่วมมือพัฒนาเครือข่ายในอนาคตของแกนนำเยาวชนผู้นำระดับโรงเรียนชั้นนำต่อไป

  

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th