วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 08.15 น. ดร.วิโรจน์ เซมรัมย์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูเบ็ญจะมะมหาราช และคณะกรรมการในสมาคม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าอบรมจิตอาสา

ในโครงการ "ลูกเบ็ญฯจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ" รุ่นที่ 1 และ "โครงการสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" ณ พิธีการหน้าเสาธงโรงเรียนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสนับสนุนให้นักเรียนได้ประกอบคุณงามความดีในด้านการเป็นจิตอาสา ให้สมกับเป็น "ต้นแบบคนดี ศักดิ์ศรีแห่งเบ็ญฯ" ทั้งนี้ นายนพรัตน์ ทองแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูได้มีส่วนในกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนในครั้งนี้ด้วย

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th