นักเรียน ม.4 และ ม.5 โครงการส่งเสริมผู้มีอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (วคทส.) เข้าร่วมกิจกรรมในค่าย SMTE English Camp 2020 ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และส่งเสริมให้นักเรียนสนใจภาษาต่างประเทศที่สองเพิ่มมากขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ศุทธินี พลหาญ และอาจารย์ยุทธชัย บุ้งทอง คณาจารย์จากสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และ ดร.ชาญวิทย์ สุริพันธ์วรโชติ ศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 เป็นวิทยากรในกิจกรรมดังกล่าว

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th