29-31 ตุลาคม 2563 - ประมวลภาพการจัดกิจกรรมของโครงการห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSP ) ม.3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ได้จัดกิจกรรม "ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม" ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช , สวนสัตว์นครราชสีมา , หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมาและพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 29 -31 ตุลาคม 2563 โดยนางสาวยุพาพรรณ วรรณสาย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหัวโครงการห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์(YSP) และคณะคุณครู เป็นครูทำหน้าที่เป็นครูพี่เลี้ยง (Coach) ดูแลนักเรียนตลอดระยะเวลาที่เดินทาง ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย
- กิจกรรม เดินป่า สำรวจธรรมชาติ ป่าเต็งรังและป่าดิบแล้ง ศึกษาพืชพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ
- กิจกรรมทำไม้กวาด และทอเสื่อ เพื่อเรียนรู้และส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้าน
- กิจกรรมรับประทานอาหารว่าง ที่ให้นักเรียนได้ลงมือทำขนมนางเล็บด้วยตัวเอง อีกทั้งยังมีขนมดอกจอก และน้ำจากเมล็ดพันธุ์ธรรมชาติ
- กิจกรรมเดินป่าชมไก่ฟ้าพญาลอสัตว์ประจำชาติไทย
- กิจกรรมขึ้นรถชมนกแขกเต้า
- กิจกรรมศึกษาชนิดของแมลงในเวลากลางคืน
- กิจกรรมนันทนาการ
- กิจกรรมรับฟังการบรรยายจากนักวิจัย เรื่องพังพอน
- กิจกรรมเข้าฐานเพื่อศึกษาธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต
- กิจกรรมดูดาวยามค่ำคืน
- กิจกรรมบันเทิงจากพี่ๆวิทยากรจากสวนสัตว์โคราช
- กิจกรรมเยี่ยมชมสัตว์ป่าหลากหลายสายพันธุ์ในสวนสัตว์โคราช
- กิจกรรมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ฯลฯ
...โดยทุกกิจกรรมล้วนสร้างให้นักเรียนตระหนักในการดูแล รักษาและเห็นคุณค่าของธรรมชาติเพื่อให้ธรรมชาติยังคงอยู่คู่มนุษยชาติสืบต่อไป…
 
Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th