เบ็ญจะมะมหาราช Thai Test 2019

 

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลและเกียรติบัตร

ผลสอบรายบุคคล

เลขประจำตัวสอบ:

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ใบสมัครรายบุคคล | ใบสมัครรายกลุ่ม
Science Test 2557