600 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 | 045-474423

  - ทิศเหนือ (ด้านหลัง) จรดบ้านพักอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

   - ทิศใต้ (ด้านหน้า) จรดถนนสรรพสิทธิ์

   - ทิศตะวันออก จรดซอยชื่นจิต

   - ทิศตะวันตก จรดถนนหน้าที่ทำการประปา

ที่ตั้ง เลขที่ 600 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์ (045) 240683-5,262194 โทรสาร (045) 262193

ระยะทางห่างจากศาลากลางจังหวัด ถนนแจ้งสนิท ตำบลเจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 6กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง 10 นาที

ระยะทางห่างจาก สพม.29 ถนนเลี่ยงเมือง สี่แยก อ.บ.ต.กุดลาด บ้านกุดลาด หมู่ที่ 9 เมือง อุบลราชธานีจำนวน 8.9 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 14 นาที

อสังหาริมทรัพย์ของโรงเรียน 

1. ที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน เป็นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลข 1176 เนื้อที่ 150 ไร่ 15.9 ตารางวา  ตั้งอยู่เลขที่ 600 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

  • ทิศเหนือ (ด้านหลัง) จรดบ้านพักอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  • ทิศใต้ (ด้านหน้า) จรดถนนสรรพสิทธิ์
  • ทิศตะวันออก จรดซอยชื่นจิต
  • ทิศตะวันตก จรดถนนหน้าที่ทำการประปา

2. นางสาวทิวาภรณ์  ประสานพันธ์ เป็นผู้เสียสละทรัพย์ เพื่อสนับสนุนการศึกษาด้วยการบริจาคที่ดินจำนวน 2 แปลง (ออก ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ) ที่ตั้ง ถนน สรรพสิทธิ์ ตำบลแจระเม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เนื้อที่ดังนี้   

  • แปลงที่ 1 เลขที่ดิน 287 (โฉนดเลขที่ 121052 เล่มที่ 1211 หน้า 52) 60 ไร่ 2 งาน72 ตารางวา
  • แปลงที่ 2 เลขที่ดิน288 (โฉนดเลขที่ 121053 เล่มที่ 1211 หน้า 53) 6 ไร่ 2 งาน 73.6 ตารางวา 

3. ที่ดิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ตาม ทบ.9 เนื้อที่ 38 ไร่ 2 งาน 56.4 ตารางวา  โดยเป็นโบราณสถานอาคารโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช (หลังเก่า) ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนพิเศษ 131ง  28 ธันวาคม 2545) พื้นที่ 1 ไร่ 3 งาน 77 ตารางวา และเป็นพื้นที่ของหน่วยงานราชการขอใช้

  • ทิศเหนือ  จรด ถนนไชยมงคล ระยะ 405.26 เมตร
  • ทิศใต้  จรดถนนศรีณรงค์และที่ดินนางสิน สิงห์ไกร ระยะ 408.0 เมตร
  • ทิศตะวันออก  จรดถนนอุปราช ระยะ 175 เมตร 
  • ทิศตะวันตก จรดลำรางสาธารณะประโยชน์ ระยะ 97.0 เมตร

school area