600 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 | 045-474423

ปีการศึกษา 2557 

รายการ

ควรมี

มีแล้ว

ขาด/เกิน

อาคารเรียน

8

8

-

ห้องเรียน

102

92

-10

ห้องพิเศษและห้องบริการ

20

20

-

ห้องเรียนโครงการโรงเรียนสองภาษา

7

6

-1

รวม

137

126

-11

อาคารโรงอาหาร

2 หลัง

2 หลัง

-

อาคารหอประชุม

2 หลัง

2 หลัง

-

อาคารโรงฝึกงาน

8 หน่วย

6 หน่วย

-2

บ้านพักครู

37 หน่วย

27 หน่วย

-10

บ้านพักภารโรง

7 หลัง

4 หลัง

-3

ห้องน้ำ-ห้องส้วม

92 ที่

106 ที่

+14

ถังเก็บน้ำฝน คสล.ฝ.33

1 ถัง

-

-1

สนามบาสเกตบอล

1 สนาม

1 สนาม

-

ปีการศึกษา 2556

รายการ

ควรมี

มีแล้ว

ขาด/เกิน

อาคารเรียน

8

7

-1

ห้องเรียน

102

88

-24

ห้องพิเศษและห้องบริการ

20

20

-

ห้องเรียนโครงการโรงเรียนสองภาษา

7

6

-1

รวม

137

121

-26

อาคารโรงอาหาร

2 หลัง

2 หลัง

-

อาคารหอประชุม

2 หลัง

2 หลัง

-

อาคารโรงฝึกงาน

8 หน่วย

6 หน่วย

-2

บ้านพักครู

37 หน่วย

27 หน่วย

-10

บ้านพักภารโรง

7 หลัง

4 หลัง

-3

ห้องน้ำ-ห้องส้วม

92 ที่

106 ที่

+14

ถังเก็บน้ำฝน คสล.ฝ.33

1 ถัง

-

-1

สนามบาสเกตบอล

1 สนาม

1 สนาม

-

DSCF8050DSCF8054DSCF8077DSCF8089