600 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 | 045-474423

PABM 2566

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2565 (17 มิถุนายน 2565)

สปค.บม.2563-2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6


ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2561-2563

สปค.บม.2561-2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6


เอกสารดาวน์โหลด

1. ข้อบังคับสปค.บม.2519แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่1 พ.ศ.2561

2. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ