600 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 | 045-474423

ประกาศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาศิลปะ(ทัศนศิลป์)

และ

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย