ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2565 (17 มิถุนายน 2565)

สปค.บม.2563-2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6


 

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2561-2563

สปค.บม.2561-2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6


 

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19 มิถุนายน 2560) |

สปค.บม.2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | สปค.บม.2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 | สปค.บม.2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | สปค.บม.2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 | สปค.บม.2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 | สปค.บม.2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


 

 

 

ดาวน์โหลด

1. ข้อบังคับสปค.บม.2519แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่1 พ.ศ.2561

2. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

 

ข้อบังคับสมาคมผู้ปกครองและครูเบ็ญจะมะมหาราช 2519

          โดยที่ผู้ปกครองกับครู-อาจารย์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จำนวนหนึ่งได้ปรึกษาหารือ ในอันที่จะให้มีสมาคมผู้ปกครองและครู เพราะเห็นว่าจะเป็นประโยชน์นานับประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือ เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ปกครองและครูอาจารย์ในอันที่จะทำความเข้าใจด้วยดีระหว่างกัน ให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนทั้งหมด ระหว่างเรียนและที่ออกจากโรงเรียนไปด้วย  ซึ่งในต่างประเทศที่เจริญแล้ว ล้วนแต่มองเห็นความสำคัญในเรื่องนี้และต่างสนับสนุนทั้งในด้านส่วนรัฐบาลและประชาชนให้ก่อตั้งสมาคมดังกล่าวขึ้นและเนื่องจากผู้ปกครอง กับครู-อาจารย์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชได้เห็นประโยชน์ดังกล่าว  ดังนั้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2519 ได้มีการประชุมขึ้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช และปรึกษาหารือกันจนเป็นที่มั่นใจในคุณประโยชน์แน่แล้ว จึงมีมติให้ดำเนินการก่อตั้งสมาคมขึ้น และให้มีกรรมการดำเนินการก่อตั้งขึ้นคณะหนึ่งมีจำนวน 5 คน ร่วมกันจัดร่างข้อบังคับและจดทะเบียนดำเนินการต่อไปนี้ จึงได้ตราข้อบังคับของสมาคมขึ้นไว้

 

วัตถุประสงค์ของสมาคม มีดังนี้

  1. เพื่อประสานความเข้าใจอันดี ระหว่างผู้ปกครองกับครู-อาจารย์ให้เกิดความร่วมมือในอันที่จะส่งเสริมการศึกษา ศีลธรรม วัฒนธรรม และสวัสดิภาพของนักเรียน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
  2. เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์แก้ไขปัญหาของนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช รวมทั้งการให้คำแนะนำในการศึกษาและอาชีพในอนาคต
  3. ร่วมมือกับรัฐบาล องค์การ สมาคมบุคคลหรือคณะบุคคลในอันที่จะส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ ความประพฤติดี มีอนามัยแข็งแรง สมที่จะเป็นพลเมืองดีของชาติไทยต่อไป
  4. ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และความเจริญทางการศึกษาของนักเรียนและสวัสดิภาพของสมาชิก ทั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

(ที่มา : ข้อบังคับสมาคมผู้ปกครองและครูเบ็ญจะมะมหาราช 2519)

 

แผนการดำเนินงานของสมาคมผู้ปกครองและครูเบ็ญจะมะมหาราช (ปีการศึกษา 2558-2562)

1. ด้านภูมิสถาปัตย์

2. ด้านการจัดการเรียนการอสน (IQ) ได้แก่ การติว การดูงาน มุ่งเน้นวิชาการ จัดหาสื่ออุปกรณ์

3. ด้านเพิ่มทักษะการเรียนรู้ ได้แก่

  3.1 ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

  3.2 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย ของนักเรียน

  3.3 เสริมทักษะทางด้านนันทนาการของนักเรียน

  • ม.1 น้องน้อยพัฒนา 3Q (EQ, AQ, MQ)
  • ม.2 พหุปัญญา รู้คุณค่าแห่งตน
  • ม.3 เตรียมความรู้สู่ ม.ปลายและสายอาชีพ
  • ม.4 ประชุมวิชาการ บทบาทผู้ปกครองในศตวรรษที่ 21
  • ม.5 ประชุมวิชาการ How to พิชิต GAT
  • ม.6 จัดงานวันเกียรติยศสำหรับนักเรียน

4. การปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับของสมาคมผู้ปกครองและครูเบ็ญจะมะมหาราชในเป็นปัจจุบัน

5. การระดมทรัพยากร ได้แก่ การจัดกอล์ฟการกุศล

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th