ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560 (19 มิถุนายน 2560) |

สปค.บม.2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | สปค.บม.2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 | สปค.บม.2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | สปค.บม.2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 | สปค.บม.2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 | สปค.บม.2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2561 (18 มิถุนายน 2561)

สปค.บม.2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

 

 

ทะเบียนตรวจสอบ สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปีการศึกษา 2560-2562

(9 กรกฎาคม 2562)

 

 

สมาคมผู้ปกครองและครูเบ็ญจะมะมหาราช

ปี 2561-2563 

 

 

 

ดาวน์โหลด

1. ข้อบังคับสปค.บม.2519แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่1 พ.ศ.2561

2. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

 

กรรมการที่ปรึกษาสมาคมผู้ปกครองและครูเบ็ญจะมะมหาราช

(1) พลอากาศเอกชุมพร แสนทวีสุข

(2) พลตรีพูนศักดิ์ สมบูรณ์

(3) นายไพบูลย์ จงสุวัฒน์

(4) พันตำรวจเอกชัชวาล แก้วจันดี

(5) นายไพศาล ปีตาภา

(6) ดร.บุญเพ็ง สืบภา

(7) ภก.ดนุภพ ศรศิลป์

(8) ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี

(9) นายนิกร วีสเพ็ญ

(10) นางมยุรี ฐานานุศักดิ์

(11) พญ.พิมพ์กมล เกียรติสุรนนท์

(12) สท.ปรีชา โมฬีชาติ

(13) นพ.ดนัย เจียรกูล

(14) นายสุเชษฐ์ ตริยางกรูศรี

(15) นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์

(16) นายเทียนสาย ป้อมหิน

(17) นายไสว ศรีจันทร์

(18) นายองอาจ ตั้งมิตรประชา

(19) นายสมชาติ พงคพนาไกร

 

ข้อบังคับสมาคมผู้ปกครองและครูเบ็ญจะมะมหาราช 2519

          โดยที่ผู้ปกครองกับครู-อาจารย์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จำนวนหนึ่งได้ปรึกษาหารือ ในอันที่จะให้มีสมาคมผู้ปกครองและครู เพราะเห็นว่าจะเป็นประโยชน์นานับประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือ เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ปกครองและครูอาจารย์ในอันที่จะทำความเข้าใจด้วยดีระหว่างกัน ให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนทั้งหมด ระหว่างเรียนและที่ออกจากโรงเรียนไปด้วย  ซึ่งในต่างประเทศที่เจริญแล้ว ล้วนแต่มองเห็นความสำคัญในเรื่องนี้และต่างสนับสนุนทั้งในด้านส่วนรัฐบาลและประชาชนให้ก่อตั้งสมาคมดังกล่าวขึ้นและเนื่องจากผู้ปกครอง กับครู-อาจารย์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชได้เห็นประโยชน์ดังกล่าว  ดังนั้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2519 ได้มีการประชุมขึ้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช และปรึกษาหารือกันจนเป็นที่มั่นใจในคุณประโยชน์แน่แล้ว จึงมีมติให้ดำเนินการก่อตั้งสมาคมขึ้น และให้มีกรรมการดำเนินการก่อตั้งขึ้นคณะหนึ่งมีจำนวน 5 คน ร่วมกันจัดร่างข้อบังคับและจดทะเบียนดำเนินการต่อไปนี้ จึงได้ตราข้อบังคับของสมาคมขึ้นไว้

 

วัตถุประสงค์ของสมาคม มีดังนี้

  1. เพื่อประสานความเข้าใจอันดี ระหว่างผู้ปกครองกับครู-อาจารย์ให้เกิดความร่วมมือในอันที่จะส่งเสริมการศึกษา ศีลธรรม วัฒนธรรม และสวัสดิภาพของนักเรียน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
  2. เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์แก้ไขปัญหาของนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช รวมทั้งการให้คำแนะนำในการศึกษาและอาชีพในอนาคต
  3. ร่วมมือกับรัฐบาล องค์การ สมาคมบุคคลหรือคณะบุคคลในอันที่จะส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ ความประพฤติดี มีอนามัยแข็งแรง สมที่จะเป็นพลเมืองดีของชาติไทยต่อไป
  4. ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และความเจริญทางการศึกษาของนักเรียนและสวัสดิภาพของสมาชิก ทั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

(ที่มา : ข้อบังคับสมาคมผู้ปกครองและครูเบ็ญจะมะมหาราช 2519)

 

แผนการดำเนินงานของสมาคมผู้ปกครองและครูเบ็ญจะมะมหาราช (ปีการศึกษา 2558-2562)

1. ด้านภูมิสถาปัตย์

2. ด้านการจัดการเรียนการอสน (IQ) ได้แก่ การติว การดูงาน มุ่งเน้นวิชาการ จัดหาสื่ออุปกรณ์

3. ด้านเพิ่มทักษะการเรียนรู้ ได้แก่

  3.1 ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

  3.2 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย ของนักเรียน

  3.3 เสริมทักษะทางด้านนันทนาการของนักเรียน

  • ม.1 น้องน้อยพัฒนา 3Q (EQ, AQ, MQ)
  • ม.2 พหุปัญญา รู้คุณค่าแห่งตน
  • ม.3 เตรียมความรู้สู่ ม.ปลายและสายอาชีพ
  • ม.4 ประชุมวิชาการ บทบาทผู้ปกครองในศตวรรษที่ 21
  • ม.5 ประชุมวิชาการ How to พิชิต GAT
  • ม.6 จัดงานวันเกียรติยศสำหรับนักเรียน

4. การปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับของสมาคมผู้ปกครองและครูเบ็ญจะมะมหาราชในเป็นปัจจุบัน

5. การระดมทรัพยากร ได้แก่ การจัดกอล์ฟการกุศล

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th