600 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 | 045-474423

   

ดร.องอาจ จูมสีมา

ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

b1

นายขุนอธิป ทองผาย

รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและบริหารงบประมาณ

b2

นางสาววันเพ็ญ วงษ์จันทร์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

และกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

b3

นายประจักษ์ สีแสด

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

g1

นายโกเมน อรัญเวศ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

g2

นางสาวยุพาพรรณ วรรณสาย

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

g3

นางจิตติมา แท่งคำ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

g4

ว่าที่ ร.ต.ประชา การินทร์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

g2

นางกรรณิการ์ พลพวก

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

g6

นายรังสรรค์ ภาณะรมย์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา

g7

นางสาวยุพาภรณ์ อาจหาญ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

g8

นายจีระศักดิ์ คุณะโคตร

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ