นายนพรัตน์  ทองแสง

ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช


นายพรพิทักษ์ จันดี 
รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและบริหารงบฯ

นายประจักษ์  สีแสด
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายอรรณพ จันทะโสม
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นายขุนอธิป ทองผาย
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

 

นางอรุณรัตน์ วรรณสถิตย์ 
หน.กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางกรรณิการ์ พลพวก
หน.กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายประเสริฐ ชัยแสง
หน.กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

น.ส.เบญจวัลย์  บุปผาพันธ์
หน.กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสมพร บุญสุข
หน.กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายรังสรรค์ ภาณะรมย์ 

หน.กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายไพฑูรย์ พุ่มกำพล 

หน.กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางวัลลภา บุญวิเศษ
หน.กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายโชติช่วง ทีอุทิศ

หน.งานวัดผลประเมินผล

นายกิตติภพ  ผิวงาม
หน.งานทะเบียนนักเรียน

 

 น.ส.สภารัตน์ สุขใส

หน.โครงการ EEP

นายอุทัย มณีศิลป์
หน.กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายพิริยะ ทองเหลือง
หน.งานนโยบายและแผนงาน

นางวรรณพร ทองมี
หน.งานพัสดุและสินทรัพย์

นายนรสีห์ เดชพันธ์
หน.งานอาคารสถานที่

นางพิณทิพย์ แสงสารคร 
หน.สนง.บริหารกิจการนักเรียน

นางรัชดาพร ใจดีหิรัญ
หน.งานห้องสมุด

ว่าที่ ร.ต.ประชา การินทร์
หน.ระดับชั้น ม.ปลาย

นายสิทธิโชติ สิทธิพงษ์พร
หน.งานสารสนเทศ

น.ส.วิไลลักษณ์ กิตติวงศ์โสภา
หน.งานโภชนาการ

นางปรมพร วังศรีแก้ว 
หน.งานประชาสัมพันธ์

นางธนาภรณ์ ศิริกุล
หน.งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ว่าที่ ร.ต.ปรเมษฐ์ ไมตรี
หน.งานรักษาความปลอดภัย

ว่าที่ ร.ต.ศรายุทธ ธรรมานุชิต 
หน.งานชุมชนสัมพันธ์

นางกอบแก้ว ยงยุทธ
หน.สนง.อำนวยการฯ

นางระวีวรรณ ครองยุทธ
หน.งานแนะแนว

นายสมพร บุญสุข
หน.งานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาฯ

นายนิกร มีดี
หน.งานโสตทัศนศึกษา

นางพรพิมล ก้อนภูธร
หน.สนง.บริหารวิชาการ

นางสมปอง สุดเต้ 
หน.สนง.บริหารทั่วไป

นางกุญภัฎ รุ่งเรือง
หน.งานการเงินและบัญชี

นายโชติช่วง ทีอุทิศ
หน.งานเครือข่ายและเทคโนโลยี

นายพัฒนพงศ์ สมคะเนย
หน.งานหลักสูตรและการสอน

นายนิยม พงษ์ผา 
หน.งานประกันคุณภาพ

 

 

 

 

 

 

         

  

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th