ว่าที่ร้อยตรี กมล สาดศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช


นายศักดิ์สิทธิ์ ทวยทน
รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและบริหารงบฯ

นางลัดดา จิตรมาศ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายอรรณพ จันทะโสม
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นายสุชีพ ตุ้มสังข์ทอง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

 

นางภัสนี สุวรรณกูฎ
หน.กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางรุ่งตะวัน อรรถเวทิน 
หน.กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายประเสริฐ ชัยแสง
หน.กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

น.ส.เบญจวัลย์  บุปผาพันธ์
หน.กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสมพร บุญสุข
หน.กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ว่าที่ ร.ต.ศรายุทธ ธรรมานุชิต
หน.กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมปอง สาระ
หน.กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางวัลลภา บุญวิเศษ
หน.กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายไกรพล ร่มเย็น
หน.งานวัดผลประเมินผล

นายขนบ มุขสมบัติ
หน.งานทะเบียนนักเรียน

นางภัสนี สุวรรณกูฎ
หน.โครงการ EP

นายอุทัย มณีศิลป์
รก.หน.กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายพิริยะ ทองเหลือง
หน.งานนโยบายและแผนงาน

นางวรรณพร ทองมี
หน.งานพัสดุและสินทรัพย์

นายนรสีห์ เดชพันธ์
หน.งานอาคารสถานที่

นางพิณทิพย์ แสงสารคร 
หน.สนง.บริหารกิจการนักเรียน

นางรัชดาพร ใจดีหิรัญ
หน.งานห้องสมุด

ว่าที่ ร.ต.ประชา การินทร์
หน.ระดับชั้น ม.ปลาย

นายสิทธิโชติ สิทธิพงษ์พร
หน.งานสารสนเทศ

น.ส.วิไลลักษณ์ กิตติวงศ์โสภา
หน.งานโภชนาการ

นางปรมพร วังศรีแก้ว 
หน.งานประชาสัมพันธ์

นางธนาภรณ์ ศิริกุล
หน.งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ว่าที่ ร.ต.ปรเมษฐ์ ไมตรี
หน.งานรักษาความปลอดภัย

นางเกศรา มรกตเขียว
หน.งานชุมชนสัมพันธ์

นางกอบแก้ว ยงยุทธ
หน.สนง.อำนวยการฯ

นางระวีวรรณ ครองยุทธ
หน.งานแนะแนว

นายสมพร บุญสุข
หน.งานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาฯ

นายนิกร มีดี
หน.งานโสตทัศนศึกษา

นางพรพิมล ก้อนภูธร
หน.สนง.บริหารวิชาการ

นายพานศึก สมนึก
หน.สนง.บริหารทั่วไป

น.ส.สภารัตน์ สุขใส
หน.โครงการ EEP

นายโชติช่วง ทีอุทิศ
หน.งานเครือข่ายและเทคโนโลยี

นายพัฒนพงศ์ สมคะเนย
หน.งานหลักสูตรและการสอน

นายชัยพร สดสร้อย
หน.งานประกันคุณภาพ

นางกุญภัฎ รุ่งเรือง
หน.งานการเงินและบัญชี

 

 

 

 

 

         
Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th