นายกิติศักดิ์ กุมภรัตน์

ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช


นายพรพิทักษ์ จันดี 
รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและบริหารงบฯ

นายประจักษ์  สีแสด
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายอรรณพ จันทะโสม
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นายขุนอธิป ทองผาย
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

 

นางอรุณรัตน์ วรรณสถิตย์ 
หน.กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางกรรณิการ์ พลพวก
หน.กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายเกรียงชัย  โคตรอาษา
หน.กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

น.ส.เบญจวัลย์  บุปผาพันธ์
หน.กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวยุพาพรรณ  วรรณสาย
หน.กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายประดิษฐ์  ธรรมชอบ
หน.กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางรุจีวรรณ  อาจกมล
หน.กลุ่มสาระฯศิลปะ

นาย โกเมน  อรัญเวศ
หน.กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายโชติช่วง ทีอุทิศ
หน.งานวัดผลประเมินผล

นายกิตติภพ  ผิวงาม
หน.งานทะเบียนนักเรียน

 

 น.ส.สภารัตน์ สุขใส

หน.โครงการ EEP

นางรัศมี  ชมพูศรี
หน.กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายพิริยะ ทองเหลือง
หน.งานนโยบายและแผนงาน

นางกนกนภา  พาลี
หน.งานพัสดุและสินทรัพย์

นายนรสีห์ เดชพันธ์
หน.งานอาคารสถานที่

นางพิณทิพย์ แสงสารคร 
หน.สนง.บริหารกิจการนักเรียน

นางรัชดาพร ใจดีหิรัญ
หน.งานห้องสมุด

ว่าที่ ร.ต.ประชา การินทร์
หน.ระดับชั้น ม.ปลาย

นายสิทธิโชติ สิทธิพงษ์พร
หน.งานสารสนเทศ

น.ส.วิไลลักษณ์ กิตติวงศ์โสภา
หน.งานโภชนาการ

 นายสัมภาษณ์  สิมเสมอ
หน.งานประชาสัมพันธ์

นางธนาภรณ์ ศิริกุล
หน.งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ว่าที่ ร.ต.ปรเมษฐ์ ไมตรี
หน.งานรักษาความปลอดภัย

ว่าที่ ร.ต.ศรายุทธ ธรรมานุชิต 
หน.งานชุมชนสัมพันธ์

นางกอบแก้ว ยงยุทธ
หน.สนง.อำนวยการฯ

นางระวีวรรณ ครองยุทธ
หน.งานแนะแนว

นางเพ็ญพรรณ  คำศรีสุข
หน.งานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาฯ

นายอาคม  บุญไพโรจน์
หน.งานโสตทัศนศึกษา

นางพรพิมล ก้อนภูธร
หน.สนง.บริหารวิชาการ

 

ว่าที่ ร.ต. ศรายุทธ  ธรรมานุชิต
หน.สนง.บริหารทั่วไป

นางกุญภัฎ รุ่งเรือง
หน.งานการเงินและบัญชี

นายโชติช่วง ทีอุทิศ
หน.งานเครือข่ายและเทคโนโลยี

นายพัฒนพงศ์ สมคะเนย
หน.งานหลักสูตรและการสอน

นายนิยม พงษ์ผา 
หน.งานประกันคุณภาพ

 

 

 

 

 

 

         

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th