ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

พ.ศ.

ภาพ

1. ราชบุรุษอุ่ม   สุวรรณ พ.ศ. 2458
2. อำมาตย์ตรีเจิม   ยุวจิติ พ.ศ. 2459
3. อำมาตย์ตรีละมุน พ.ศ. 2460
4. ราชบุรุษผึ่ง   ผโลปการ พ.ศ. 2461
5. รองอำมาตย์ตรีขุนโกศลเศรษฐ์ พ.ศ. 2462 - 2466
6. รองอำมาตย์ตรีขุนประสงค์จรรยา พ.ศ. 2466 - 2468
7. รองอำมาตย์ตรีทองอินทร์   ภูริพัฒน์ พ.ศ. 2468 - 2474
8. รองอำมาตย์ตรีน้อม (น้อม วนรมย์) พ.ศ. 2474 - 2483
9. นายสกล   สิงหไพศาล พ.ศ. 2483 - 2486
10. นายเข็บ   พฤกษพิทักษ์ พ.ศ. 2486 - 2505
11. นายวินัย   เกษมเศรษฐ พ.ศ. 2505 - 2508
12. นายขวัญ   จันทนปุ่ม พ.ศ. 2507 - 2518
13

 

 

นายเนย   วงศ์อุทุม

 

 

พ.ศ. 2518 - 2519
14

นายบัญญัติ   บูรณะหิรัญ

พ.ศ. 2520 - 2520

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

พ.ศ.

ภาพ

15. นายอุดร   มหาเมฆ พ.ศ. 2520 - 2527
16. นายคำพันธ์   คงนิล พ.ศ. 2527 - 2532
17. นายมงคล   สุวรรณพงศ์ พ.ศ. 2532 - 2534
18. นายประดิษฐ์   ศรีวรมาศ พ.ศ. 2534 - 2536
19. นายวินัย   เสาหิน พ.ศ. 2536 - 2541
20. นายสมพงษ์   โลมะรัตน์ พ.ศ. 2541 - 2546
21. นายอิทธิพล   ทองปน พ.ศ. 2546 - 2550
22. นายสมจิต   บุตรทองทิม พ.ศ. 2550 - 2553
23. ดร.ประยงค์  แก่นลา พ.ศ. 2553 - 2558
24. ว่าที่ร้อยตรี กมล สาดศรี พ.ศ. 2558 - 2562
25. นายนพรัตน์ ทองแสง พ.ศ. 2562 - 2563
26. นายกิติศักดิ์ กุมภรัตน์

พ.ศ. 2563 - 2565

27 นายดุริยะ จันทร์ประจำ

พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน

Prasert Chaisang designed : webmaster@benchama.ac.th